رفتن به مطلب

نرم‌افزارهای مهندسی

10 فایل

 1. Autodesk 2019 Products Activator (فعال‌ساز تمامی محصولات اتودسک 2019)

  این پکیج شامل چندین کرک از گروه‌های مختلف به شرح زیر است:
   
  Autodesk Network License Manager 2018 Crack by X-Force LavTeaM Patch MAGNiTUDE Crack  
  هر یک از کرک‌ها به تنهایی قادر به فعال‌سازی نرم‌افزار است و نیازی نیست تمامی آن‌ها را با هم استفاده کنید. جهت اطلاع از روش استفاده از هر کرک، فایل Read me کنار آن را مطالعه کنید.

  8 دانلود

     (0 نقد)

  0 نظر

  ارسال شده در

 2. Autodesk 2018 Products Activator - X-Force (فعال‌ساز تمامی محصولات اتودسک 2018)

  1.Install Autodesk 
   
  2.Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666 .. or anything matching those templates 3.Use as Product Key
   
  4.Finish the installation & restart Autodesk Product Choose Enter a Serial ACTIVATION : We suggest blocking outgoing traffic (faster and easier to activate)
   
  5.Before clicking on Activate You have 2 options : - a) Disable Your network Card, pull the network cable out or block with firewall (this is just to disable online checks) it will tell you that an internet Connection is Required simply click on close and click on activate again  
  OR - b) Click on Activate and it will do an online check, simply click on close and click on activate again.  
    Choose option a or b. 6. Select I have an activation code from Autodesk
   
  7.Once at the activation screen: start XFORCE Keygen 32bits version or 64bits version 8.Click on Mem Patch (you should see successfully patched)
  9.Copy the request code into the keygen and press generate
   
  10.Now copy the activation code back to the activation screen and click Next You have a fully registered autodesk product  
   
  NB: Make sure you are running the Keygen as administrator and with UAC off on Windows 7/8/10

  0 دانلود

     (0 نقد)

  0 نظر

  ارسال شده در

 3. Autodesk 2013 Products Activator - X-Force (فعال‌ساز تمامی محصولات اتودسک 2013)

  1.Install Autodesk 
   
  2.Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666 .. or anything matching those templates 3.Use as Product Key
   
  4.Finish the installation & restart Autodesk Product Choose Enter a Serial ACTIVATION : We suggest blocking outgoing traffic (faster and easier to activate)
   
  5.Before clicking on Activate You have 2 options : - a) Disable Your network Card, pull the network cable out or block with firewall (this is just to disable online checks) it will tell you that an internet Connection is Required simply click on close and click on activate again  
  OR - b) Click on Activate and it will do an online check, simply click on close and click on activate again.  
    Choose option a or b. 6. Select I have an activation code from Autodesk
   
  7.Once at the activation screen: start XFORCE Keygen 32bits version or 64bits version 8.Click on Mem Patch (you should see successfully patched)
  9.Copy the request code into the keygen and press generate
   
  10.Now copy the activation code back to the activation screen and click Next You have a fully registered autodesk product  
    NB: Make sure you are running the Keygen as administrator and with UAC off on Windows 7/8/10

  0 دانلود

     (0 نقد)

  0 نظر

  به‌روز شده در

 4. Autodesk 2017 Products Activator - X-Force (فعال‌ساز تمامی محصولات اتودسک 2017)

  1.Install Autodesk 
   
  2.Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666 .. or anything matching those templates 3.Use as Product Key
   
  4.Finish the installation & restart Autodesk Product Choose Enter a Serial ACTIVATION : We suggest blocking outgoing traffic (faster and easier to activate)
   
  5.Before clicking on Activate You have 2 options : - a) Disable Your network Card, pull the network cable out or block with firewall (this is just to disable online checks) it will tell you that an internet Connection is Required simply click on close and click on activate again  
  OR - b) Click on Activate and it will do an online check, simply click on close and click on activate again.  
    Choose option a or b. 6. Select I have an activation code from Autodesk
   
  7.Once at the activation screen: start XFORCE Keygen 32bits version or 64bits version 8.Click on Mem Patch (you should see successfully patched)
  9.Copy the request code into the keygen and press generate
   
  10.Now copy the activation code back to the activation screen and click Next You have a fully registered autodesk product  
    NB: Make sure you are running the Keygen as administrator and with UAC off on Windows 7/8/10

  0 دانلود

     (0 نقد)

  0 نظر

  ارسال شده در

 5. Autodesk 2016 Products Activator - X-Force (فعال‌ساز تمامی محصولات اتودسک 2016)

  1.Install Autodesk 
   
  2.Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666 .. or anything matching those templates 3.Use as Product Key
   
  4.Finish the installation & restart Autodesk Product Choose Enter a Serial ACTIVATION : We suggest blocking outgoing traffic (faster and easier to activate)
   
  5.Before clicking on Activate You have 2 options : - a) Disable Your network Card, pull the network cable out or block with firewall (this is just to disable online checks) it will tell you that an internet Connection is Required simply click on close and click on activate again  
  OR - b) Click on Activate and it will do an online check, simply click on close and click on activate again.  
    Choose option a or b. 6. Select I have an activation code from Autodesk
   
  7.Once at the activation screen: start XFORCE Keygen 32bits version or 64bits version 8.Click on Mem Patch (you should see successfully patched)
  9.Copy the request code into the keygen and press generate
   
  10.Now copy the activation code back to the activation screen and click Next You have a fully registered autodesk product  
    NB: Make sure you are running the Keygen as administrator and with UAC off on Windows 7/8/10

  0 دانلود

     (0 نقد)

  0 نظر

  ارسال شده در

 6. Autodesk 2015 Products Activator - X-Force (فعال‌ساز تمامی محصولات اتودسک 2015)

  1.Install Autodesk 
   
  2.Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666 .. or anything matching those templates 3.Use as Product Key
   
  4.Finish the installation & restart Autodesk Product Choose Enter a Serial ACTIVATION : We suggest blocking outgoing traffic (faster and easier to activate)
   
  5.Before clicking on Activate You have 2 options : - a) Disable Your network Card, pull the network cable out or block with firewall (this is just to disable online checks) it will tell you that an internet Connection is Required simply click on close and click on activate again  
  OR - b) Click on Activate and it will do an online check, simply click on close and click on activate again.  
    Choose option a or b. 6. Select I have an activation code from Autodesk
   
  7.Once at the activation screen: start XFORCE Keygen 32bits version or 64bits version 8.Click on Mem Patch (you should see successfully patched)
  9.Copy the request code into the keygen and press generate
   
  10.Now copy the activation code back to the activation screen and click Next You have a fully registered autodesk product  
    NB: Make sure you are running the Keygen as administrator and with UAC off on Windows 7/8/10

  0 دانلود

     (0 نقد)

  0 نظر

  ارسال شده در

 7. Autodesk 2014 Products Activator - X-Force (فعال‌ساز تمامی محصولات اتودسک 2014)

  1.Install Autodesk 
   
  2.Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666 .. or anything matching those templates 3.Use as Product Key
   
  4.Finish the installation & restart Autodesk Product Choose Enter a Serial ACTIVATION : We suggest blocking outgoing traffic (faster and easier to activate)
   
  5.Before clicking on Activate You have 2 options : - a) Disable Your network Card, pull the network cable out or block with firewall (this is just to disable online checks) it will tell you that an internet Connection is Required simply click on close and click on activate again  
  OR - b) Click on Activate and it will do an online check, simply click on close and click on activate again.  
    Choose option a or b. 6. Select I have an activation code from Autodesk
   
  7.Once at the activation screen: start XFORCE Keygen 32bits version or 64bits version 8.Click on Mem Patch (you should see successfully patched)
  9.Copy the request code into the keygen and press generate
   
  10.Now copy the activation code back to the activation screen and click Next You have a fully registered autodesk product  
    NB: Make sure you are running the Keygen as administrator and with UAC off on Windows 7/8/10

  0 دانلود

     (0 نقد)

  0 نظر

  ارسال شده در

 8. Autodesk 2012 Products Activator - X-Force (فعال‌ساز تمامی محصولات اتودسک 2012)

  1.Install Autodesk 
   
  2.Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666 .. or anything matching those templates 3.Use as Product Key
   
  4.Finish the installation & restart Autodesk Product Choose Enter a Serial ACTIVATION : We suggest blocking outgoing traffic (faster and easier to activate)
   
  5.Before clicking on Activate You have 2 options : - a) Disable Your network Card, pull the network cable out or block with firewall (this is just to disable online checks) it will tell you that an internet Connection is Required simply click on close and click on activate again  
  OR - b) Click on Activate and it will do an online check, simply click on close and click on activate again.  
    Choose option a or b. 6. Select I have an activation code from Autodesk
   
  7.Once at the activation screen: start XFORCE Keygen 32bits version or 64bits version 8.Click on Mem Patch (you should see successfully patched)
  9.Copy the request code into the keygen and press generate
   
  10.Now copy the activation code back to the activation screen and click Next You have a fully registered autodesk product  
    NB: Make sure you are running the Keygen as administrator and with UAC off on Windows 7/8/10

  0 دانلود

     (0 نقد)

  0 نظر

  ارسال شده در

 9. Autodesk 2011 Products Activator - X-Force (فعال‌ساز تمامی محصولات اتودسک 2011)

  1.Install Autodesk 
   
  2.Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666 .. or anything matching those templates 3.Use as Product Key
   
  4.Finish the installation & restart Autodesk Product Choose Enter a Serial ACTIVATION : We suggest blocking outgoing traffic (faster and easier to activate)
   
  5.Before clicking on Activate You have 2 options : - a) Disable Your network Card, pull the network cable out or block with firewall (this is just to disable online checks) it will tell you that an internet Connection is Required simply click on close and click on activate again  
  OR - b) Click on Activate and it will do an online check, simply click on close and click on activate again.  
    Choose option a or b. 6. Select I have an activation code from Autodesk
   
  7.Once at the activation screen: start XFORCE Keygen 32bits version or 64bits version 8.Click on Mem Patch (you should see successfully patched)
  9.Copy the request code into the keygen and press generate
   
  10.Now copy the activation code back to the activation screen and click Next You have a fully registered autodesk product  
    NB: Make sure you are running the Keygen as administrator and with UAC off on Windows 7/8/10

  3 دانلود

     (0 نقد)

  0 نظر

  ارسال شده در

 10. Autodesk 2010 Products Activator - X-Force (فعال‌ساز تمامی محصولات اتودسک 2010)

  1.Install Autodesk 
   
  2.Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666 .. or anything matching those templates 3.Use as Product Key
   
  4.Finish the installation & restart Autodesk Product Choose Enter a Serial ACTIVATION : We suggest blocking outgoing traffic (faster and easier to activate)
   
  5.Before clicking on Activate You have 2 options : - a) Disable Your network Card, pull the network cable out or block with firewall (this is just to disable online checks) it will tell you that an internet Connection is Required simply click on close and click on activate again  
  OR - b) Click on Activate and it will do an online check, simply click on close and click on activate again.  
    Choose option a or b. 6. Select I have an activation code from Autodesk
   
  7.Once at the activation screen: start XFORCE Keygen 32bits version or 64bits version 8.Click on Mem Patch (you should see successfully patched)
  9.Copy the request code into the keygen and press generate
   
  10.Now copy the activation code back to the activation screen and click Next You have a fully registered autodesk product  
    NB: Make sure you are running the Keygen as administrator and with UAC off on Windows 7/8/10  

  2 دانلود

     (0 نقد)

  0 نظر

  به‌روز شده در

×